پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولید سیما

عنوان پایان نامه :بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

آیین نامه چاپ پایانه نامه دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم
نظر به این که چاپ و انتشار پایان نامه تحصیلی دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم، مبین بخشی از فعالیت‌های علمی پژوهشی این دانشگاه است. بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشکده، دانش آموختگان این دانشکده نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:
ماده۱: در صورت اقدام به چاپ موضوع پایان‌ نامه خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به معاونت پژوهشی دانشکده اطلاع دهید.
ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کنید.
«کتاب حاضر،‌حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته ارتباطات اجتماعی است که در سال ۱۳۹۳ در گروه فرهنگ و ارتباط دانشکده صدا و سیما قم به راهنمایی جناب آقای دکتر متقی زاده دفاع گردیده است»
ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشکده، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به معاونت پژوهشی دانشکده اهدا کند. دانشکده می‌تواند نیاز خود را در معرض فروش قرار دهد.
ماده۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشکده صدا و سیما تأدیه کند.
ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشکده می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشکده حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور درماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش،‌تأمین نماید.
ماده۶: اینجانب محمد صادق نیکویی دانشجوی رشته تولید سیما مقطع کارشناسی ارشد، تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شود.

بررسی سبک زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی چند وقتی است که عرصه علمی و دانشگاهی داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبک زندگی که نمود باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد است بسته به نگرش‌های فکری جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.

از آنجا که دین مبین اسلام دارای باور‌های غنی و باید ‌های استواری است، برای زندگی پیروان خود آدابی آورده است که جلوه‌های زیبا و معنا دار آن را در کردار و رفتار مؤمنان حقیقی می‌بینید.

ما در این پژوهش به مؤلفه‌های اخلاقی سبک زندگی دینی و نمود‌های اخلاقی آن پرداخته‌ایم و با مؤلفه‌های اخلاقی و ضد اخلاقی موجود در سریال مادرانه مورد بحث قرار دادیم.

سریال مادرانه یک سریال مناسبتی است که در ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش شد. این سریال شامل مؤلفه‌های اخلاقیِ خانواده‌های ایرانی مانند احترام به والدین، محبت، غیرت و … می‌باشد.

اما نتایج تحقیق نشان داد که این مؤلفه‌ها نمود چندانی در سریال مذکور نداشته‌اند. درحالیکه در نگرش دینی، زمانی آداب و رفتار دارای ارزش هستند که خدا را به عنوان مبدأ هستی در آغاز و به عنوان غایت هستی در پایان و به عنوان مدبر عالم هستی درطی انجام آن کار لحاظ کرد. اما یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به ارزشهای الهی و مبدأ هستی در سریال مادرانه حضور چشمگیری نداشته است.